Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III20 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nieporęt a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt”.
Na realizację projektu Gmina Nieporęt otrzymała 229 050,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy).

Powyższy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu to:
1) zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu;
2) stwarzanie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu;
3) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się 60% uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji.

Projektem zostali objęci uczniowie klas I – III wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt – zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny oraz prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:
1) zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin, prowadzonych w 2 grupach;
2) zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin, prowadzonych w 2 grupach;
3) zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin, prowadzonych w 4 grupach;
4) gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy – 30 godzin, prowadzonych w 6 grupach;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin, prowadzonych w 1 grupie;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 godzin, prowadzonych w 1 grupie.

TERMINARZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Statystyka strony

Strona oglądana: 2794 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.11.2013 r., godz. 23.11
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.11.2013 r., godz. 22.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2013 r., godz. 22.19Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2013 r., godz. 22.17Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2013 r., godz. 22.15Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2013 r., godz. 22.14Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2013 r., godz. 22.13Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2013 r., godz. 18.02Adam PodemskiEdycja strony
01.11.2013 r., godz. 23.14Adam PodemskiEdycja strony
01.11.2013 r., godz. 23.11Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: spi@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.