Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 970

                                                                                                                   Deklaracja dostępności
 
Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Woźniakowska
 • E-mail: m.wozniakowska@spi.nieporet.pl
 • Telefon: 227748322

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
 • Adres: Szkolna 1
 • E-mail: dyrektor@spi.nieporet.pl
 • Telefon: 227748322

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda)

2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe, winda, szerokie drzwi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim

3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne

4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniaw inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.