Zebrania i dni otwarte

Liczba odwiedzających: 1064

TERMINARZ I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

1.08.09.2022 r. – informacje o wymaganiach edukacyjnych, zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania zawartych w WSO, zapoznanie ze Statutem Szkoły. Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej.
2.15.12.2022 r.- poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów nauczania /naganną z zachowania.
3.23.01.2023 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.
4.11.05.2023 r. -poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
z przedmiotów nauczania /naganną z zachowania.
5.12.06.2023 r.- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.