Klauzula informacyjna

Liczba odwiedzających: 1805

pobrane.png (6 KB)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, ul. Szkolna 1, 05-126 Nieporęt, tel. 22 774 83 22, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Administrator wyznaczył Inspekora ochrony danych Panią Joannę Trusińską z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod numerem tel. 22 350 01 40 lub adresem e-mail: joanna.trusinska@inbase.pl.


Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

Przyjęcia ucznia do szkoły;
Realizacji zadań oświatowych; 
Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
Realizacji działań promocyjnych szkoły;
Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ma Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
przenoszenia swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.