O szkole

Liczba odwiedzających: 2373

     My-nauczyciele - wychowawcy Szkoły Podstawowej w Izabelinie pragniemy, aby szkoła nasza była nowoczesną i zdrową, w której działania wychowawcze i dydaktyczne, przy współpracy rodziców, stanowić będą całość, służącą pełnemu: intelektualnemu, duchowemu i fizycznemu rozwojowi uczniów. Chcemy aby była również szkoła przyjazną, w której przyjemnie jest się uczyć i w której dobrze jest pracować.

Celem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest wykształcenie u ucznia zespołu pozytywnych cech, do których należą:

samodzielność;
otwartość;
odpowiedzialność;
ciekawość świata;
krytycyzm;
rozwaga;
prawość;
tolerancja;
sumienność i punktualność.

 
szkola_z_klasa_logo.jpg (25 KB)
 
certyfikat.jfif (43 KB)
 Certyfikat "Szkoła z Klasą"

            Szkoła Podstawowa w Izabelinie w roku szkolnym 2002/2003 wzięła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Szkoła z klasą”. Zorganizowało ja Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazeta Wyborcza”. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Celem akcji było podniesienie, jakości pracy polskiej szkoły. Miała upowszechnić najważniejsze zasady dobrej praktyki szkolnej:

1) Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
2) Szkoła ocenia sprawiedliwie.
3) Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
4) Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5) Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
6) Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do realizacji wybraliśmy szczegółowe zadania:

1) Jak wychowywać ludzi z pasją?
2) Poprawnie oceniamy z każdego przedmiotu.
3) Uczeń bada świat.
4) Nasza mała i wielka ojczyzna.
5) Szacunek, zaufanie, życzliwość.
6) Uczniowie wchodzą do Europy.

W październiku 2003r. na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z realizacji zadań Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, jako pierwsza w Gminie Nieporęt otrzymała tytuł „ Szkoły z klasą”.
Otrzymanie certyfikatu stało się dla nas, nauczycieli, powodem do dumy. Udział w akcji kilku tysięcy szkół stworzył z niej znaną markę. Jest także znakomitym kryterium oceny naszej pracy.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                       aa.png (15 KB)       tradycja.jfif (24 KB) Specjalne wyróżnienie w dziedzinie ekologii

              W 2007 roku szkoła w Izabelinie zgłosiła swój udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z tradycją”, organizowanym przez Fundację „Szansa” i Centrum Edukacji Młodzieży pod patronatem senatora RP Bogdana Borusewicza.
Celem konkursu było przywrócenie kulturotwórczej roli ośrodków edukacyjnych. Starano się wyłonić najciekawsze inicjatywy pokazujące żywotność tradycji, jej znaczenie dla życia społeczności szkolnej i lokalnej. Stawiano na:

1. Promocję ciekawych działań edukacyjno-wychowawczych.
2. Motywację młodych ludzi do naśladowania pozytywnych wzorców.
3. Zachęcenie do podejmowania niekonwencjonalnych działań integrujących środowiska.

Konkurs odbywał się wyłącznie w środowisku internetowym. Polegał na rywalizacji między poszczególnymi prezentacjami szkół. O ostatecznej decyzji kapituły konkursowej decydowali finaliści poprzedniej edycji konkursu.
Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie znalazła się w gronie finalistów. Otrzymała specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekologii.
Stało się ono potwierdzeniem wysokich standardów naszej pracy i promocji szkoły jako ośrodka zrównoważonego rozwoju.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dd.png (9 KB)


logo_main.gif (26 KB)

                                                                                                                   Zielony Certyfikat

            Zielony Certyfikat to znak jakości pracy placówki oświatowej za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przyznawany jest od 2000r. przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Został objęty honorowym patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej.
Szkołę Podstawową w Izabelinie objęto programem certyfikacyjnym w 2007r. po spełnieniu wymagań podstawowych. Stwierdzono, że:

1. Edukacja ekologiczna jest obszarem priorytetowym w działaniach placówki.
2. Działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku i przekazywaniu wartości etycznych.
3. Placówka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom/uczniom, rodzicom, pracownikom i środowisku.
4. Społeczność placówki charakteryzuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej o środowisku oraz różnorodność i atrakcyjność form działania.
5. Placówka współpracuje ze społecznością lokalną, wymienia swoje doświadczenia z innymi placówkami.
6. Placówka zarządzana jest demokratycznie.

W roku szkolnym 2007/08 społeczność szkoły zajęła się realizacją opracowanego przedsięwzięcia – budowy ścieżki dydaktycznej „Dębowe opowieści”. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju przedsięwzięcie to spełniło kryteria:

1. Wynikało z rozpoznanych potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.
2. Było osadzone w dążeniu placówki do zrównoważonego rozwoju, czyli łączyło aspekt przyrodniczy, kulturowy, społeczny i ekonomiczny (gospodarczy).
3. Być wykonane przez współpracującą ze sobą społeczność placówki (dzieci i młodzież, dyrekcję, nauczycieli, innych pracowników placówki, rodziców) z włączeniem społeczności lokalnej.
4. Utworzyło spójną całość, wkomponowaną w dotychczasową działalność placówki.
5. Składało się z działań zgodnych z nazwą i założonymi celami tego przedsięwzięcia.
6. Dało wyraźny przyrost w dążeniu placówki do pełnienia roli lokalnego ośrodka rozwoju zrównoważonego.

Po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie w 2008r. otrzymała Zielony Certyfikat.